Trvalé pokání

Slýcháváme otázku: „Je zpověď jediný prostředek k odpuštění hříchů?" Odpovídá se obyčejně záporně. Hříchy se odpouštějí také lítostí, zvláště dokonalou, svatým přijímáním, modlitbou a dobrými skutky. Tato odpověď je vcelku správná, ale není dost hluboká, protože i sama otázka je položena povrchně. Podle svědectví Písma a stálého učení církve se hříchy odpouštějí pokáním. Zpověď je pak svátost pokání. Tam, kde chybí vnitřní duch, stává se i svátost neúčinná. V tom případě neodpouští hříchy ani zpověď. Naopak zase tomu, kdo dělá pokání, se hříchy odpouštějí. „I když se nezpovídá?" ptávají se lidé. Musíme odpovědět samozřejmě kladně: „I když se nezpovídá!" Nezapomínejme však přitom, že všechno pokání, ať už je jakékoliv, zachovává vnitřní vztah ke svátosti, tedy ke zpovědi.

Fotka „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království" (Mt 3,2). Je to motiv, který zaznívá v kázání proroků, sv. Jana Křtitele i samého Mesiáše. Periody opravdové reformy v církvi se vyznačují vždycky oživením ducha pokání. Přesto však nemají tato slova sympatický zvuk v uších moderního člověka. Připomínají mu ponuré středověké cely, bičovací důtky, kající pásy, půst o chlebě a vodě. Tomu, kdo nevěří v křesťanské poselství, také těžko vysvětlíme, co vlastně pokání je a jaký má smysl.

Znali pokání pohané? Nakolik existuje v jiných náboženstvích? Když si vzpomeneme, jak přísně žili Pythagorovi žáci, jak se umrtvují mniši v Tibetu, asketi v Indii, pak se nám zdá, že křesťanské pokání je jen matný ohlas těchto tvrdých sebezáporů. Někteří dokonce myslí, že tzv. asketismus pronikl do křesťanství ze světa pohanského, že není v původním čistém evangeliu.

Jaký byl a je smysl asketismu, jak se jeví v nekřesťanských systémech? Míří k tomu, aby osvobodil duši od toho, co ji váže k nízkým věcem, k zemi. Tím uchrání člověka od hříchu. Je to, abychom to tak vyjádřili, metoda preventivní. V tom smyslu se tedy nekryje s pojmem pokání, které znamená očištění od hříchu. A přece i tento prvek tu je. Ten, kdo zhřešil, posílil svá pouta, je v tužším vězení těla, vášní, smyslového světa. Asketické úsilí ho osvobozuje, vrací mu svobodu. Tedy ho zbavuje následku hříchů, ale jen pro budoucnost, nemá zpětnou platnost. Někdo se dal např. na pití. Utratil peníze, ztratil mládí zahálením. Osvobodí se od vášně a od čtyřicítky začne nový život. Co bylo před tím, je bohužel ztracené.

Není to snadné vyjádřit, ale přece jen věříme, že křesťanské pokání je něco víc. Jeho moc souvisí s křížem a zmrtvýchvstáním Mesiáše. Zmrtvýchvstání pak dává smysl a cenu i kříži a smrti, tomu, co bylo před ním. Křesťanské pokání tedy v jakémsi smyslu působí zpětně, napravuje minulost, dává jí pozitivní smysl. Jisté je, že hřích je hřích, nikdy není dobro. Přesto však Bůh dovede z toho zla udělat dobro.

Rodriguez to osvětluje naivním, až příliš názorným přirovnáním s roztržením nových šatů. Dovedný krejčí našije na roztržek ozdobu, takže to vypadá, jako by to bylo úmyslně prostřiženo. Proto se svatí za své hříchy v nebi nestydí. Hřích a pokání učinilo Augustina světcem, tak jako nevinnost sv. Aloise.

Kdo dobře pochopí toto tajemství „návratu", které je vyjádřeno v křesťanském slově pokání, obrácení, ten se už nediví, že je v dějinách církve tolik kazatelů nadšených pro tuto ctnost. Křesťanská nauka je jako dvojité desky zákona. Na jedné straně se vyjadřuje úžasná zloba a tragické neštěstí hříchu. Na druhé straně je pak vyryta tato neochvějná pravda: Všechny hříchy, i kdyby byly nejtěžší, se dají napravit pokáním. „Slzy, které splynou z očí lítostí nad hříchem, jsou," jak píše arménský spisovatel Řehoř Narek, „živá voda, která obrací vyprahlou poušť v ráj, Boží zahradu."

* * * * *
Ukázka je z knihy "Prameny světla", kterou vydalo nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma v roce 2019.
Obrázek není součástí knihy, ale byl přidán redaktorem stránek Svet3x.
O b s a h     k n i h y
 
 
 
ÚVOD 5
   
1. V něm byl život 11
   
1.1 Duchovní život 12
Pojem "duchovní" 12
Cíl duchovního života 14
Známky Ducha svatého 14
   
1.2 Boží život 17
Boží život v člověku - život Nejsvětější Trojice 17
"V Kristu Ježíši" (Ef 3,21) 18
K obrazu a podobenství Božímu (Gn 1,27) 20
Dokonalé štěstí a spása duše 21
Věčný život 22
Život podle přirozenosti 24
Omyly v chápaní duchovního života 25
   
1.3 Milost 30
Život v Boží milosti 30
Aforismy o milosti 31
Milost stvořená a milost nestvořená 34
Pokrok v milosti 35
Různé označení stupňů 37
   
1.4 Povolaní k dokonalosti 39
Dokonalost je pro všechny 39
Stav dokonalosti 40
Tři sliby 41
Povinnosti slibů 42
„Polední démon" - nebezpečí zastavit se v pokroku 43
Hlad a žízeň po spravedlnosti 45
   
1.5 Naděje 47
Psychologický základ naděje 47
Předmět naší naděje 50
Motiv naděje 52
Naděje v Boha a v úspěch naší práce 53
Okolnosti, ve kterých je zvlášť potřeba posilovat naději 54
   
   
2. Ten život je světlo lidí 59
   
2.1 Boží milost a lidská spolupráce 60
Synergetismus - činnost Boží a lidská 60
Práce 61
Vnější a vnitřní skutky 63
Úmysl dává skutkům hodnotu 64
Vzbuzování dobrých skutků 66
Síla lidské vůle 67
Svoboda 68
Odevzdanost do vůle Boží 70
Pravá a nesprávná bezstarostnost 71
   
2.2 Láska Boží a láska lidská 74
Dokonalost je v lásce 74
Co je láska? Eros - agape 75
Láska k Bohu 77
Láska k Bohu jako eros a agape 79
„Dej mi své srdce!" 81
Svědomí 83
   
2.3 Světlo rozumu a Boží osvícení 86
Schopnost poznávat 86
Smysl viditelného světa 87
Duchovní smysl věcí 88
„Praxe" je cesta k „teorii" 90
Duchovní symboly 91
Víra 92
Přednosti víry 94
Dvojí pojetí víry 95
Víra v denním životě 96
„Mystika světla" 97
„Mystika tmy" 99
   
2.4 Ve smrtelném těle 101
Názor na tělo v antice a v křesťanství 101
„Člověk je smíšenina dvou prvků" (sv. Řehoř Naziánský) 102
Rozpor duše a těla v Písmu a v asketické literatuře 103
Rozdíl pohlaví 105
Solovjovovy úvahy o smyslu pohlaví 107
Nemoci a utrpení 109
Smrt 110
   
2.5 Ve společnosti věřících 113
Společenská povaha člověka 113
Rozpory mezi samotou a společností 114
Touha po samotě 115
Církev 116
Obcování svatých 119
Svatí starozákonní 121
Svatí křesťanští 122
Svatí kanonizovaní 123
Andělé - Boží spolupracovníci 124
Anděl strážný 125
Pobožnost k andělům 126
   
2.6 Viditelný svět 128
Různý význam slova svět 128
Svět viditelný 129
Prozřetelnost 130
„Zlý svět" 132
Nespokojenost se světem 133
Svátosti 134
Žehnání církve, svěcené předměty 136
Úcta obrazů v církvi 138
Smysl a síla svatých obrazů 139
   
2.7 Eucharistie 142
Večeře Páně 142
Vnitřní dispozice při mešní oběti 144
Potřeba přípravy k sv. přijímání 146
Příprava „nutná" a příprava „žádoucí" 147
Příprava vzdálená a blízká 148
Přijímání „pod jednou" a „pod obojí" 150
Účinky sv. přijímání 151
Účinky na duši 151
Účinky nepřímé 153
Účinky na tělo 155
Potřeba vzdávání díků 155
Myšlenky, které máme oživit 157
Duchovní přijímání 159
Účinky duchovního přijímání 160
Jak přijímat duchovně? 161
Modlitby u svatostánku 161
Způsob, jak se modlit v kostele 163
   
   
3. Plný milosti a pravdy 165
   
3.1 Pojem ctnosti, rozdělení 166
Co značí výraz ctnost? 166
Aforismy o ctnostech 168
„Základní" čtyři ctnosti 171
Jiná rozdělení ctností 172
Božské a morální ctnosti 173
Posloupnost ctností 173
   
3.2 Moudrost, rozvážnost, spravedlnost 175
Moudrost 175
Potřeba rozvahy 178
Definice rozvážnosti 179
Výchova k rozvážnosti 181
Několik rad pro rozumné jednání 182
Spravedlnost biblická a právní 184
Různé druhy spravedlnosti 185
Co spravedlnost porušuje? 186
   
3.3 Statečnost, trpělivost, mírnost, vytrvalost 189
Chvála statečnosti 189
Statečnost křesťanská 190
Důvěra v Boha 190
Skromnost a nezájem o plané hodnoty 191
Myšlenka na umučení Páně a modlitba 192
Odvážně přijímat nepříjemnosti 192
Předvídat obtíže 193
Trpělivě snášet zlo 194
Trpělivost se sebou i s bližním 195
Mírnost 197
Spravedlivý hněv 199
Ovládání hněvu 199
Vytrvalost, stálost 200
Význam vytrvalosti v mravním životě 202
   
3.4 Zdrženlivost 204
Zdrženlivost v jídle 204
Pravidla zdrženlivosti v jídle 205
Zdrženlivost v majetku 207
Chudoba jako ctnost 209
Pohlavní zdrženlivost 210
Záštity čistoty 211
Manželství a panictví 214
Chvály panictví u křesťanských spisovatelů 215
   
3.5 Sociální ctnosti 217
Původní dokonalá upřímnost 217
Pravda a pravdomluvnost 217
Lež - mravní nedostatek pravdy 218
Předstírání (simulace) 220
Zdvořilostní formy 221
Veselá mysl 224
Pravá radost vnitřní 225
   
3.6 Láska k bližnímu 227
Láska k sobě, k Bohu a k bližnímu 227
Univerzálnost lásky 230
Láska k nepřátelům 231
Láska ve slovech 232
Antické názory na přátelství 233
Přátelství křesťanské 234
Dobré a špatné přátelství 236
Přátelství mezi lidmi, kteří žijí pospolu 237
Přátelství mezi mužem a ženou 238
Milosrdenství 239
Soucit s chybujícími 239
Soucit s nemocnými, chudými, s přírodou 241
Meze milosrdenství 242
   
3.7 Ctnosti typicky křesťanské 244
Zbožnost - náklonnost k dobru 244
Zbožnost vnější a vnitřní 245
Bázeň Boží 247
Víra v Boha odplatitele 248
Správný a nesprávný strach 249
„Začátek moudrosti" 250
Pokora 250
Lidská velikost a omezenost 251
Poznání vlastního hříchu a vlastní slabosti 252
Co soudí dnešní lidé o poslušnosti? 253
Poslušnost a svoboda 255
Poslušnost světců 257
Různé druhy poslušnosti 258
Rozpoznávací znamení křesťana: láska ke kříži 260
Pozitivní hodnota kříže 261
Jak snášet kříž 262
   
   
4. Temnota ho nepostihla 265
4.1 Rozlisování duchů 266
Ďábel v Písmu 266
Ďábel v první křesťanské literatuře 267
Jak si představit vliv ďábla? 268
Rozlišování duchů v Písmě 269
Rozlišování duchů u Otců 272
Osobní zkušenost sv. Ignáce z Loyoly 273
Dvojznačnost vnitřních zážitků 274
Rozpoznávání myšlenek podle způsobu, jak přicházejí 275
Přirovnání sv. Ignáce 277
   
4.2 Útěcha a neútěcha 279
Duchovní útěcha 279
Jak se zachovat v útěše? 281
Duchovní znechucení 282
Jak se zachovat v neútěše? 284
   
4.3 Boj proti zlým myšlenkám 286
Zlá a dobrá myšlenka 286
Pět stupňů pronikání 287
„Bdělost srdce" 288
Evagriův katalog osmera zlých myšlenek 292
Nestřídmost 293
Smyslnost 294
Lakomství 295
Smutek a závist 297
Hněv 298
Lenost, acedie, vlažnost 299
Pýcha, marnivost, ctižádost 300
   
4.4 Vášně a jejich prameny 303
Vášně 303
Ideál apatie u východních křesťanů 305
Čtyři letory 307
Nečisté srdce - hnízdo vášní 309
Egoismus, sebeláska, sobectví 310
Vlastní vůle 311
Nenávist 312
   
4.5 Hřích 314
Potřeba očisty 314
Často na hříchy myslet 315
Hřích je jediné opravdové zlo 316
Za hřích je odpovědný člověk sám 317
Přestoupení Božího zákona 318
Urážka Boží 319
Hříchy z neznalosti 320
Hříchy z lidské slabosti 321
Závažnost všedních hříchů 322
Hřích a lidská společnost 323
Všechny hříchy jsou odpustitelné 324
   
4.6 Pokání 326
Potřeba čistoty srdce 326
Jaké jsou prostředky očišťování v církvi? 327
Častá zpověď 328
Přednosti a potíže psychologického rázu 329
Zpověď „devocionální", ze zbožnosti 330
Zpovědník 332
Zpytování svědomí 333
Zvláštní (partikulární) zpytování 335
Trvalé pokání 339
"Blahoslavení plačící" 341
   
   
5. Viděli jsme jeho slávu 345
   
5.1 Co je modlitba, její nutnost 346
Nesnadné je modlitbu definovat 346
Tři základní druhy modlitby 347
Rozhovor s Bohem 348
Pozdvižení mysli 349
Pozdvižení srdce 350
Modlitba k Otci skrze Syna v Duchu svatém 351
Účast na životě Nejsvětější Trojice 352
Teologické důvody pro nutnost modlitby 353
Svědectví duchovních spisovatelů 355
Jak často se máme modlit? 356
„Bez přestání se modlete!" 356
Poměr práce a modlitby 358
   
5.2 Modlitba prosebná 359
Čtyři druhy modliteb u sv. Pavla 359
Modlitba prosebná a modlitba díků 359
Máme se modlit za pozemské potřeby? 361
Pravidlo k rozlišení správné a nesprávné prosby 362
„Modli se za velké věci!" 363
Modlitba za bližního 364
Modlitba za zemřelé 366
Modlitba za nepřátele 367
Boží pedagogika při vyslyšení modlitby 367
Skutečná účinnost prosby 369
Modlitba hříšníka 370
Modlitba za hříšnou věc 371
Prosba vytrvalá 371
   
5.3 Vnější podmínky modlitby 373
Místo, kde se máme modlit - chrám 373
Doba modlitby 375
Vnější gesto a vnitřní smýšlení 378
Klečení 378
Gesto pokání, adorace, pokory 380
   
5.4 Modlitba ústní 382
Co je ústní modlitba? 382
Námitky proti ústní modlitbě 382
Psychologické a dogmatické důvody pro ústní modlitbu 383
Která modlitba je soukromá a která veřejná 385
Přednosti liturgických modliteb 385
Jisté nevýhody veřejné modlitby 387
Mínění církve o veřejných a soukromých modlitbách 388
Původ a obsah žalmů 390
Modlitba věčně nová 392
Alegorický výklad Písma 393
Svobodná volba mezi mnoha významy 395
Střelné modlitby 395
Síla jedné modlitby 397
Duchovní četba 398
Jak číst duchovní knihy? 399
Písmo svaté 400
Církevní Otcové 402
Životopisy svatých 404
Kázaní a duchovní promluvy 405
   
5.5 Metoda rozjímání 406
Starší návody k rozjímaní 406
Zápisky mystika 407
Schéma ignaciánské metody 409
Vzdálená příprava k modlitbě 410
Příprava látky k rozjímání, tzv. body 412
Večerní mlčení 414
Ignaciánské „přídavky" 415
Třetí přídavek: Boží přítomnost 417
Přítomnost Boží vnější nebo v srdci 418
Tělesný postoj při rozjímání 419
„Žádat to, co chci" 421
Jádro rozjímání: užívání schopností 422
Druhy rozjímání 424
Kladení otázek 425
Příklad jiné řady otázek: 426
Představivost v modlitbě 427
Představa místa 428
Rozmluva 430
„Trojí rozmluva" 431
Reflexe, zpytování po rozjímání 432
   
5.6 Osobní pobožnosti 434
Objektivní a subjektivní zbožnost 434
Osobní poměr ke Kristu 435
Srdce Ježíšovo 436
Pobožnost k umučení Páně 439
Křížová cesta 440
Mariánská úcta 444
Růženec 447
Zdrávas Maria 450
Zdrávas Královno 451
Anděl Páně 452
Raduj se, nebes Královno 453
Pod ochranu tvou se utíkáme 453
Rozpomeň se... (Memorare) 453
Loretánské litánie 454
   
Místo závěru 455
   
Rejstřík věcný 458
* * * * *

Tomáš Špidlík
Prameny světla
  (Příručka křesťanské dokonalosti)


Vychází ve spolupráci s Českou provincií SJ
Návrh obálky Tomáš Ježek
Sazbu písmem Baskerville Ten Pro zhotovil Tomáš Karczub
Vydalo nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o. Křížkovského 4, 772 01 Olomouc e-mail: refugium@refugium.cz
www.refugium.cz jako svou 501. publikaci
Tisk a knižní zpracování PBtisk, a.s., Příbram
Vydání šesté (v nakladatelství Refugium)
Olomouc 2019


ISBN 978-80-7412-311-5

cena 290 Kč (včetně DPH)K o n e c
Tomáš Špidlík
12.3.2022
Prameny světla
  (Příručka křesťanské dokonalosti)
Svět 3x

Kontakt:
Počátek
Obsah
Více o
Tomáši Špidlíkovi
-    -    -
 

Kniha je jakýmsi výkladovým slovníkem pojmů uvedených v obsahu

  
.