Úvodní stránka
 Svět očima světa 
Svět očima víry
Svět očima vědy
Povídání
Toulání
O webu
Svět 3x Kontakt:
RNDr. Jiří Mrázek CSc.
2.7.2018
Úvaha
I.

Jsou období v lidském životě, ve kterých se člověk zastavuje sám nad sebou a světem, který jej obklopuje, a klade si otázku, zda je běžný a obecně uznávaný popis světa tím jedině možným. Je-li přitom alespoň trochu upřímný, musí si odpovědět, že ucelený (či lépe domněle ucelený) soubor, nabízený vědou (zejména přírodní) nemůže uspokojit. Je toho příliš mnoho, co ještě neznáme, sami jsme zažili nejeden „skok“ v dosavadních názorech, které jsme již hodlali uznat téměř za konečné. V takových obdobích lidského života - řekl bych v obdobích přírodovědecké kontemplace - se vtírá představa, že na mnohé je třeba se dívat jinak, zcela zásadně jinak: nestačí pouhé záplatování dosavadních názorů.

Pokusím se nyní formulovat několik takových nových myšlenek, majících vztah k nejednomu vědnímu oboru. Týkají se vzájemného vztahu mezi budoucností, přítomností a minulostí.

Dosavadní fyzika byla nakloněna chápat vztah mezi budoucností a minulostí jakožto změnu pouhého znaménka u plynoucího času t. Něco se děje podle nějakého přírodního zákona. Dovedu-li tento zákon formulovat, představuje kausální závislost několika veličin, přičemž dokáži-li stanovit úplnou soustavu počátečních podmínek, popisuje ji zákon celkem jednoznačně od „budoucnosti“ do „minulosti“. Nedovedu-li tento zákon formulovat dostatečně přesně, objeví se ovšem i prvky nekausální; i pak však bude tento zákon popisovat celkem přesně určitou závislost mezi budoucností a minulostí, do které jeho prostřednictvím budoucnost přejde.

Chtěl bych především ukázat, že takto relaci mezi budoucností a minulostí chápat nelze, že budoucnost nelze chápat nikdy jakožto předobraz minulosti, ani minulost jako obraz budoucnosti. Přítomnost by v této představě znamenala jakýsi „most“ mezi budoucností a minulostí. Myslím, že tak tomu zdaleka není a že nelze vůbec chápat budoucnost jako množinu událostí a vztahů, které jednou nastanou v pomíjivé přítomnosti a skončí v příslušné minulosti.

Základní představa, která se mi zdá zcela nová, avšak zcela doložená veškerou naší zkušeností, se týká budoucnosti. Budeme ji chápat jako souhrn jevů, událostí a vztahů, které by potenciálně vůbec kdy   m o h l y   nastat. Pod pojmem „ budoucnost“ zahrnujeme tedy nejen to, co se jednou stane, ale i to, co by se jednou státi mohlo, třebaže se to z nejrůznějších příčin třebas vůbec nestane. Přítomnost budeme chápat jako přechod z neuspořádané množiny událostí v budoucnosti k uspořádané množině událostí v minulosti. Je totiž patrno, že přes přítomnost dochází k jakémusi   v ý b ě r u   ze všech možností umístěných v budoucnosti, k docela konkrétnímu výběru, který jakmile je proveden, přechází nezměnitelně do minulosti. Připomíná to matematické uspořádávání množiny před tím neuspořádané.

Jakmile je toto uspořádání, tento výběr možností proveden, nedá se s ním již nikdy ničeho dělat. Událost zapsaná v minulosti je událost, kterou již nikdo a nic nezmění a nevymaže. Jediné co s ní je ještě možno dělat, je přidávat k ní do minulosti další události. Je to, jako bych stále učesával novou a novou rozcuchanou část budoucnosti. Jakmile něco učešu, už se to nedá změnit - mohu k tomu pouze přidávat další učesané úseky. Zejména od toho nemohu ničeho ubrat, ale ani bezprostředně přidat, nemohu to nijak bezprostředně ovlivnit, nemohu s tím udělat již vůbec nic. Zde je onen kardinální rozdíl od množiny událostí v budoucnosti, protože tam mohu tyto události vybírat, mohu je nějak ovlivňovat, mohu prostě volit způsob uspořádání. Jakmile se pro něco konkrétního rozhodnu, vzniká přítomnost jakožto způsob realizace tohoto rozhodnutí. Výsledek je nesmazatelně zapsán v množině minulosti.

Je zřejmé, že pouze přítomnost má schopnost býti popisovaná ve hmotě, prostoru a čase. Naproti tomu minulost i budoucnost nemají apriorní hmotné a energetické atributy. Budoucnost je rovna možnosti, přítomnost charakterizuje akt vlastního rozhodování, minulost je zápis o tomto rozhodnutí. Tento zápis však nemůžeme ovlivnit ani v nejmenším. Je pravda, že minulost může zdánlivě komunikovat s přítomností - mohu si např. přehrát záznam na magnetofonovém pásku nebo prohlédnout fotografii, ale to je jen
s t o p a , kterou zanechal v přítomnosti onen akt, který mění budoucnost v minulost. Tuto stopu mohu pokládat nejvýše za důkaz, že to neb ono je nezměnitelně umístěno v minulosti, nikoli však za komunikaci minulosti s přítomností.

Všimněte si, že zvláštní aktivní role je v této představě přisuzována živé hmotě. Jedině život má onu kouzelnou moc, vybírat prvky z množiny budoucnosti a uspořádat je nějak, aby se staly inventářem množiny minulosti. Samotné přírodní zákony, např. fyzikální, taky představují určitý výběr prvků z množiny budoucnosti a jejich uspořádání, dá se však i v tomto případě připustit určitou „Vůli“, podle které toto uspořádávání nastává, nebo určitou „Myšlenku“, podle které se zmíněné uspořádání realizuje? Proto nesmíme vedle prvků přírodovědeckých opominout ani prvky teologické anebo volání: ať chceme nebo nechceme, i my sami jsme pevně a nesmazatelně zaznamenáni v minulosti.

Pokusím se nyní vše, co jsem právě řekl, nějak formulovat matematicky. Budiž dána množina předmětů a a jejich všech možných vztahů v. Označíme-li vztah dvou předmětů a1, a2 symbolem a1 v a2 , představuje tento symbol nějakou událost u:

u = a1 v a2

Může ovšem být i u rovno nule (vztah neprodukuje žádnou událost) a nemusí obecně platit, že

a1 v a2 = a2 v a1

Přitom v může, ale ani nemusí znamenat nějaký přírodní (i společenský) zákon. Je to jen jakýsi logický operátor nad prvky a1, a2
Budiž dána množina všech možných prvků a a množina všech možných operátorů v. Množinu všech možných událostí u = a1 v a2 nazveme budoucností.
u = a1 v a2

Množina realizovaných událostí
u je minulost. Přechod od libovolného u ke konkrétnímu u je přítomnost.

Příklad: Nechť a1 znamená určitý konkrétní strom a a2 mne. Mohu mít k onomu stromu libovolně mnoho vztahů: mohu si pod něj lehnout, mohu jej porazit, nemusím se k němu nikdy vůbec dostat - toto vše je představováno symbolem a1 v a2 . Nakonec se stane, že si pod tento strom skutečně lehnu. Jakmile to učiním, aktem vůle jsem provedl výběr zcela určitého v a tím i události û, která v témže okamžiku nezměnitelně přechází z budoucnosti do minulosti.
Jest především zřejmé, že množina všech û je podmnožinou všech u:

{ û } = { u }

Na druhé straně ovšem obsahuje množina { û } něco, co množina { u } prozradit nemohla: informaci o mně samém, který jsem provedl své konkrétní rozhodnutí.

Prozatím se zastavme a upozorněme na jeden aspekt teologický: člověk má určitou svobodu rozhodování, má svou svobodnou vůli, dokud ovšem ještě žije. Tato vůle se projevuje v jeho uspořádávání budoucnosti. Stále si vybírá něco z množiny událostí u a přetváří to v minulost, na jejímž dalším ovlivňování nemá a nikdy nemůže mít podíl. Jeho „osobní“ množina { û } je zprávou, kterou po sobě zanechává. Pak náhle přijde smrt, která mu odejme jeho svobodnou vůli - tím je jeho osobní množina { û } definitivně uzavřena v minulosti: lze k ní jistě přidávat další události, nelze však ji za žádných okolností změnit. Je v minulosti zaznamenána lépe než na nejlepším magnetofonovém pásku. To je v plné shodě s představou, kterou nám dává bible, s představou, že podle skutků našich souzeni budeme.

Již z okolností, že nemůžeme žádnou hmotou ani žádnou energií působit na jednou vytvořenou množinu { û }, vyplývá, že tato množina nemá povahu hmotného a energetického světa. Rovněž však nemůžeme nijak působit na budoucnost, protože sama od sebe obsahuje všechny myslitelné možnosti, k nimž tedy nelze ničeho přidat a z nichž nelze ničeho ani ubrat. Jediné, co má hmotnou povahu, je přítomnost. Ta je stálá a zahrnuje veškerý skutečně existující a dějící se vesmír. Budoucnost je archiv, z něhož přítomnost vybírá určitá inventární čísla, a souhrn těchto vybraných čísel tvoří nezměnitelnou minulost. My sami jsme v této minulosti obsaženi nejen jako určitá archivní čísla, ale zejména jako aktivní vybíratelé a tříditelé oněch archivních čísel, která jsme sami svou svobodnou vůlí z budoucnosti vybírali.

Prozatím nevíme jak veliký je obsah budoucnosti, ba o samotné její konečnosti nebo nekonečnosti můžeme říci jen to, že obojí situace je v budoucnosti zahrnuta. Nevíme, která situace bude vybrána, protože ještě neznáme zákony, podle nichž výběr nastává. Musíme se uspokojit tím, že „stop-signál“ v množině budoucnosti obsažen je, a že - bude-li vybrán - znamená konec hry, po němž již nebude přítomnosti v našem slova smyslu, protože již nebude z čeho vybírat. Tvrzení, že svět je věčný, se zde neukazuje dostatečně pevné, protože sám pojem věčnosti potřebuje nutně i pojem časové konečnosti, čímž je již dána možnost této konečnosti v množině { u }.


II.

Je hrozné zestárnout a být sám, nikoho tu nemít. Bude to stále horší, protože starých lidí bude přibývat. Zatím. Bude však také přibývat lidí bez vazeb mezi sebou. Umíme toho stále více, ale jenom proto, že toho taky stále více potřebujeme, a taky, že za to stále více platíme. Stáváme se mnohem více spoutanými, ale rodí se nás víc a déle tu zůstáváme. Nelze se zastavit, říci dost, teď zůstaneme několik let v takové situaci, v jaké jsme, vždyť nám toho nechybí mnoho. To prostě nejde již proto, že je nás na světě stále více. Spirála musí jít vzhůru, vazeb bude zase o něco více, budeme zase zranitelnějšími. A také jakožto jedinci bezmocnějšími a jako společnost nemorálnějšími …

Lidstvo se dostalo na podivnou cestu, na které se začíná rýsovat konec. Dokázalo několik tisíciletí celkem klidně žít a nekomplikovat si život celkem zbytečnými problémy. Pak začal technický vývoj a vše začalo letět vzhůru. Geometrická spirála začala svůj smrtonosný tanec. Někde v naší lidské minulosti došlo k nějaké chybě - není právě   t o t o   ten rozhodující okamžik?

A tak se odvracíme od duchovních hodnot a zajímáme se spíše o to, jak vydělávat ještě víc, jak se najíst ještě lépe, jak prožít svůj život co nejpříjemnější. Platíme za to duchovním temnem, tloustnoucím břichem a ztrátou nejzákladnějších morálních předsevzetí. A taky tím, že chceme ještě více, toužíme ještě výše a že se ještě více přičiňujeme o to, aby spirála smrti pokračovala ve své nastoupené cestě.

My to snad ještě přežijeme, i když stále více budeme hříčkou nahodilých situací (jako je ta moje nynější). Ale co naše děti a naši vnuci? Až oni budou dospělými, budou možná vzpomínat - právě tak jako my nyní - na období svého dětství jako na poslední období, které bylo ještě relativně „klidné“ a „normální“. Přitom rozpory jejich světa budou ještě větší, rovnováha všeho dění ještě zranitelnější, člověk uprostřed všemocné společnosti ještě bezmocnější, katastrofa ještě bližší. Neboť kdekoli vektor lidského snažení není paralelní k vektoru vývoje přírody, tam si nakonec vždycky příroda dokázala uplatnit své právo na obnovení rovnováhy. Donedávna jsem nikdy nebyl ochoten sám sobě připustit, že lidstvo spěje ke katastrofě, před níž již není uniknutí, avšak dnes jsem již o tom skálopevně přesvědčen: stali jsme se hříčkou sil, které nedokážeme již dnes ovládnout, a sami nad sebou jsme podepsali rozsudek smrti, z něhož není odvolání …