Pasáčci z Fatimy
Sluneční zázrak
 Panna Maria opakovaně slíbila, že se v říjnu stane zázrak, aby všichni uvěřili v pravdivost zjevení. Až doteď se nepřihodilo nic, co by viděli všichni ti, kteří se na Cova da Iria tísnili. Nyní ale nastal okamžik, kdy nebeská poselkyně splnila, co slíbila: sluneční zázrak.

Zatímco tři vyvolené děti hleděly na nebeské vidění a byly vzdáleny všemu, co je obklopovalo, dav se chvěl bázní z jevu, který nikdo nikdy neviděl. Na konci zjevení, když Panna Maria nasměrovala světlo ze svých rukou ke slunci, Lucie vedená vnitřním impulsem zavolala na dav: „Podívejte se na slunce!" A přesto ani ona, ani její bratranec a sestřenice neviděli sluneční zázrak ani nevěděli, že se stal.

Zatímco lidé přihlíželi zázraku, tři pasáčci v extázi kontemplovali vize týkající se růžencových tajemství, které jako by ilustrovaly předchozí Mariino ujištění: „Já jsem Panna Maria Růžencová."

Abychom se dozvěděli, co se na Cova da Iria 13. října 1917 kolem poledne skutečně stalo, je tedy nezbytné vyslechnout další svědky.


Fotka Zázrak popsaný nevěřícím člověkem

Máme zde nečekaného svědka, novináře Avelina de Almeida,380 který přišel s úmyslem odhalit události na Cova da Iria381 a vysmát se jim na stránkách novin, pro něž psal. Dne 15. října - dva dny poté - publikoval na prvních stránkách deníku O século dlouhý článek doplněný fotografií tří pasáčků, v němž mistrovsky popsal, co se přihodilo. Článek nesl titulek Podivuhodné! Jak se v poledne ve Fatimě třpytilo slunce.

Taková odvaha muže, jenž překonal své předsudky a podává věrnou a pravdivou zprávu, si zaslouží náš obdiv. Protože zde nemáme možnost otisknout celý článek, vyberme z něj alespoň několik nejvýznamnějších odstavců.

Avelino de Almeida během cesty na Cova da Iria zachytil ovzduší skepticismu:


„Když jsem předešlého dne po dlouhé cestě vystoupil kolem sedmnácté hodiny ve stanici Cháo de Macas, kde vystupovali i věřící, kteří přijeli zdaleka, aby byli přítomni 'zázraku', zeptal jsem se na ulici mladičkého řidiče jednoho automobilu, zda už viděl Paní. S ironickým úsměvem a nepěkným pohledem mi hned odpověděl: 'Já jsem tam viděl jen kamení, auta, koně a lidi!'"


Nabízí nám ale také pohled na atmosféru plnou zápalu prožívaného během cesty:


„S odvahou jsme se rozhodli, že půjdeme více než tři kilometry pěšky, protože pro nás nebylo místo v dostavníku a na nádraží stály pouze povozy již dávno pronajaté, které čekaly na své pasažéry.

Po cestě potkáváme první skupiny, které kráčejí k posvátnému místu, vzdálenému skoro dvacet kilometrů.

Většinou jdou bosí, ženy s uzlíky na hlavách, v nichž mají boty, muži se opírají o velké hole a jsou celkem rozumně vyzbrojeni i deštníky. Vypadají, že jsou neteční k tomu, co se děje kolem nich, nevšímají si okolní krajiny ani ostatních kolemjdoucích a jakoby ponořeni do sna se modlí růženec jako nějakou smutnou litanii. Jedna žena začíná první část Zdrávas Maria - pozdravení a ostatní sborem pokračují druhou částí - prosbou. Jistým a pravidelným krokem šlapou prašnou cestou mezi piniemi a olivovníky, aby před setměním došli na místo zjevení, kde se pod širým nebem a v chladné záři hvězd uloží ke spánku a zaujmou tak nejlepší místa u požehnaného dubu, aby příští den dobře viděli.

U vstupu do města 382 ženy z lidu, které okolí už nakazilo virem skepticismu, žertovným tónem komentují událost dne: Takže se zítra jdeš podívat na tu svatou?'

'Já ne. Ať si tam jde ona!' A s chutí se smějí, zatímco zbožní poutníci si stále nevšímají ničeho, co není cílem jejich pouti.

V Ourém jsme našli nocleh pouze díky velkému milosrdenství. Během noci na náměstí městečka zastavují různé automobily, vozy věřících nebo zvědavců; nechybějí staré ženy v tmavých šatech, ohnuté pod tíží roků, ale v očích mají lesk vroucí víry, která je donutila k tomu, že se odvážily na jeden den opustit svůj rodinný krb. Za svítání městem bez zastavení procházejí nové skupiny, narušující ticho harmonií svých písní, které krásně a čistě zpívají ženy v obrovském kontrastu s tím, jak neotesaně vypadají (...).

Vychází slunce, ale nebe věstí bouři. Právě nad oblastí, kde leží Fatima, se kupí tmavá oblaka. Ale ty, kteří se všemi cestami a všemi druhy dopravních prostředků valí k tomuto místu, nic nezastaví. Kolem se závratnou rychlostí míhají a troubí na klakson luxusní automobily; volské povozy jedou pomalu na kraji cesty; kočáry, dvoukoláky i žebřiňáky s improvizovanými sedadly jsou přeplněny lidmi. Skoro všichni si nesou své uzlíčky, více či méně naplněné stravou pro křesťanská ústa a krmivem pro zvířata, která Prosťáček z Assisi nazýval svými bratry a která statečně sdílí jejich osud (...).

Občas zazvoní nějaká rolnička, lehký kočár zdobí zimostráz. Ovzduší je slavnostní a diskrétní, všichni se chovají rozvážně a panuje absolutní pořádek (...).

Na kraji silnice klušou oslíci a cyklisté, jichž přijel velký počet, kličkují, aby se nesrazili s automobily.

Kolem desáté hodiny se nebe zcela zatáhlo a zanedlouho začalo hustě pršet. Provazy deště, hnané větrem, bičují tváře, mění povrch cesty v bláto a promáčí až na kost ty poutníky, kteří nemají klobouky nebo něco jiného na ochranu.

Nikdo se ale neznepokojuje ani nevrací, a i když se někteří schovávají pod větvemi stromů, u zídek statků nebo v osamocených domech, které lemují silnici, jiní s podivuhodnou vytrvalostí pokračují v cestě. Některým dámám déšť tak promočil šaty, že se jim přilepily k tělu, a ony vypadají, jako by právě vyšly ze sprchy."


Pak následuje popis místa zjevení a toho, co se tam stalo:


„K místu ve Fatimě, kde se prý u keře zjevuje aljustrelským pasáčkům Panna Maria, vede silnice, která pokračuje směrem na Leirii, podél níž už ve velké vzdálenosti stojí automobily, kterými přijeli poutníci a zvědavci.

Někdo napočítal víc než sto automobilů a přes sto bicyklů a nedaly by se spočítat vozy, které ucpaly silnici, mezi nimiž je i několik autobusů z Torres Novas, v nichž přijíždějí lidé ze všech společenských tříd.

Návaly poutníků, tisíce lidí přicházejících z mnoho mil vzdáleného okolí, k nimž se přidávají věřící z různých provincií - z Alenteja, Algarve, Minha i Beiry -, ti všichni obklopili malý doubek, který si podle pasáčků zvolilo vidění za svou podnož a který může být považován za střed širokého kruhu, jejž vytvářejí diváci a věřící.

Pohled na silnici je fantastický. Prozíraví venkované, chránění svými obrovskými klobouky, které jim usnadňují nesení vaků, si krátí cestu duchovními hymny a desátky růženců.

Nikdo neváhá vnořit nohy do rozmáčené půdy, jen aby měl to štěstí uvidět zblízka dub, nad nímž byl vztyčen prostý oblouk z neotesaného dřeva s dvěma houpajícími se lucernami...

Střídají se tu skupiny zpívající chvalozpěvy ke cti Panny Marie a jednomu vystrašenému zajíci uhánějícímu křovím se ke své smůle podařilo přitáhnout pozornost půltuctu chlapců, kteří ho dostihli a zabili ranami holí (...).

A pasáčci? Desetiletá vizionářka a její malí druhové, devítiletý František a sedmiletá Hyacinta, ještě nepřišli. Dostaví se asi tak půl hodiny před okamžikem, kdy by mělo proběhnout zjevení. Květy ověnčené děti doprovodili lidé k malému oblouku. Nepřestává pršet, ale nikoho to neodradilo.

Skupiny věřících poklekají do bláta a Lucie je žádá, aby zavřeli deštníky. Rozkaz je předáván z úst do úst a je ho neprodleně bez sebemenší neochoty uposlechnuto.

Jsou tu lidé, mnoho lidí, kteří vypadají jako v extázi, jsou tu dojatí, na jejichž vyschlých rtech zamrzla modlitba, lidé, kteří znehybněli se vztaženýma rukama a planoucíma očima, lidé, kteří vypadají, že cítí nadpřirozeno a dotýkají se ho...

Dívka tvrdí, že s ní Paní znovu mluví, a nebe, dosud zatažené, se náhle začíná odshora rozjasňovat; déšť ustává a objevuje se slunce, které začíná zaplavovat svými paprsky krajinu, jež má od rána smutnou zimní tvář (...).

Nastala hodina, která přitáhla tak velký počet lidí, že nezaujatá pozorování vzdělaných a zcela nestranných lidí, vzdálených jakýchkoli mystických vlivů, hovořila o třiceti nebo čtyřiceti tisících přítomných... Odehraje se zázrak, stane se viditelné znamení, ujišťují mnozí poutníci (...).

Buďme tedy svědky jedinečného divadla, které je pro ty, kteří toho nebyli svědky, neuvěřitelné. Od silnice nahoře, zatarasené dopravními prostředky, kde zůstaly stovky lidí, kteří neměli odvahu sejít do bahna, je vidět, že ta obrovská lidská masa se obrací ke slunci osvobozenému od mraků, jež září v nejvyšším bodě své dráhy.

Slunce připomíná plaketu z matného stříbra a dá se na ně upřeně dívat bez sebemenší námahy. Nepálí, neoslepuje. Vypadá jako při zatmění. Ale hle, najednou se začne ozývat obrovský křik a od diváků, kteří stojí blíž, je slyšet: 'Zázrak, zázrak! Nádhera, nádhera!' Před údivem rozšířenýma očima lidu, jehož chování nám připomíná biblické časy a který, bledý obavami, s nepokrytou hlavou hledí na modré nebe, se slunce chvělo a dělalo nikdy nevídané prudké pohyby popírající všechny kosmické zákony, slunce - podle barvitého výrazu rolníků - 'tancovalo' (...).

Na lavici autobusu z Torres Novas sedí jeden stařec, který postavou a fyziognomií, milou a energickou současně, připomíná Paula Dérouleda 383 a obrácen tváří ke slunci se modlí zvučným hlasem Věřím v Boha. Zeptal jsem se, kdo to je, a řekli mi, že je to pan Joao Maria Amado de Melo Ramalho da Cunha Vasconcelos. Viděl jsem, jak se pak obrátil na ty, kteří ho obklopovali a zůstali stát s kloboukem na hlavě, a důrazně je poprosil, aby smekli před tak mimořádným projevem Boží existence.

Stejné scény se opakují i na jiných místech a jedna paní plačtivým hlasem zajíkavě vykřikla: 'Jaká hanba! Jsou tu ještě pořád lidé, kteří nesmekli klobouk před tak udivujícím zázrakem!'

Pak se ptal jeden druhého, zda viděl skutečně to, co viděl. Větší část tvrdí, že viděla slunce, jak se chvěje a tancuje, jiní ale ujišťují, že viděli usmívající se tvář samotné Panny, a přísahají, že slunce rotovalo jako ohnivé kolo ohňostroje, které jako by se sneslo k zemi, aby ji sežehlo svými paprsky... Kdosi říká, že viděl, jak slunce postupně mění barvu...

Je kolem třetí hodiny odpoledne. Nebe je bez mraků a slunce pokračuje ve své nebeské cestě se svou obvyklou září, do níž se nikdo neodváží podívat přímo.

A pasáčci? Lucie, ta, která mluví s Pannou Marií, již nosí na ramenou nějaký muž od jedné skupinky k druhé, s divadelními gesty rozhlašuje, že válka skončí a že se naši vojáci vrátí... Ale tato zpráva už nemohla posluchače více rozradostnit. Tu největší radost jim přineslo nebeské znamení.

Každý se snaží podívat se na dvě děti s věnečky růží, každý se snaží políbit ruku 'svatým'. Jedna z vizionářů, Hyacinta, je blíže omdlení než tanci, ale to, na co lidé čekali - znamení z nebes -, všechny dostatečně uspokojilo a posílilo jejich selskou víru.

Prodavači chodí kolem a nabízejí pohlednice s portréty dětí a další pohlednice, zobrazující vojáka portugalského spedičního sboru, 'který spoléhá na pomoc své ochránkyně pro záchranu vlasti', a dokonce obrázky Panny Marie, údajně zhotovené podle zjevení... To vše se stalo dobrým obchodním artiklem a jistě to vyneslo dost mincí nejen do váčků prodejců a do pokladničky na almužny pro pasáčky, ale i do vztažených dlaní malomocných a slepých, kteří se tlačí mezi poutníky a spustili svůj křik, aby se lidé slitovali... Pak se dav rychle rozchází, bez problémů, bez náznaku nepořádku a bez toho, že by byla potřebná přítomnost strážníků, kteří by usměrňovali odliv lidí.

Nejrychleji odcházejí a spěchají na silnici ti poutníci, kteří přišli první pěšky bosí, s botami na hlavách nebo s uzlíkem na holích. Jdou s jásající duší přinést dobrou zprávu do těch osad, které se zcela nevylidnily.

A kněží? Někteří se usmívají a připojují se spíše ke zvědavým divákům než k poutníkům toužícím po nebeských milostech. Možná někdo z nich nedokáže skrýt uspokojení, které občas září na tvářích vítězů...

Kompetentní odborníci se nyní budou muset vyslovit o podstatě hrůzostrašného slunečního tance, který dnes ve Fatimě nechal explodovat v hrudích věřících 'Hosana' a který - jak mě ujistili důvěryhodní lidé - silně zapůsobil i na volnomyšlenkáře a další osoby prosté náboženských předsudků shromážděné u tohoto proslulého křoví." 384


Svědectví jednoho vědce: V čem spočíval sluneční zázrak?

Pro lepší pochopení toho, co se stalo ve Fatimě, máme výmluvné svědectví dr. Josého Marii Proency de Almeida Garrett. Zde přinášíme některé úryvky, které doplní vyprávění Avelina de Almeida. Osvícený svědek zahajuje svou výpověď:


„Budu svědčit krátce a stručně, bez frází, které zakrývají pravdu, o tom, co jsem viděl ve Fatimě 13. října 1917 (...).

Přišel jsem kolem poledne. Déšť, který padal drobně a bez přestání už od rána, byl nyní hnán prudkým větrem, neustával a hrozil, že vše zaplaví.

Potemnělá a tísnivá obloha měla šedou barvu, což věstilo hustý a dlouhotrvající déšť.

Zastavil jsem se na silnici a ukryl se pod stříškou automobilu nad místem, o němž říkali, že se tam uskuteční zjevení. Neodvážil jsem se sestoupit do mazlavého bahna dříve obdělávaného pole. Byl jsem o trochu více než sto metrů vzdálen od prken stlučených do podoby neumělého kříže a zřetelně jsem kolem nich viděl široký kruh lidí, kteří se s otevřenými deštníky podobali 'želvě' 385 antických válečníků.

Fotka Chvíli po jedné hodině přišly na místo děti, jimž Panna (jak tvrdí) stanovila místo, den i hodinu zjevení. Je slyšet zpěv lidí, kteří je obklopují.

V jistém okamžiku celý ten velký zástup, kompaktní a zároveň neuspořádaný, zavřel deštníky a smekl klobouky v gestu, které jistě znamenalo pokoru nebo úctu, ale mě překvapilo a nadchlo, protože na hlavy lidí i nadále dopadal déšť a pramínky stékal na jejich oděvy, které zcela promočil. Později mi bylo řečeno, že ti, kteří nakonec dokonce poklekli do bláta, uposlechli hlasu jedné z dívek.

Muselo být kolem půl druhé, když se na místě, kde byly děti, objevil sloup kouře, tenký, jemný a namodralý, který stoupal přímým směrem snad až dva metry nad hlavy lidí, a pak zmizel.

Tento jev, perfektně viditelný pouhým okem, trval několik vteřin. Nesledoval jsem čas, nemohu potvrdit, zda trval více nebo méně než jednu minutu.

Kouř prudce zmizel a po určitém čase se opakoval podruhé a potřetí. Ve všech případech, a zvláště v tom posledním, byly jasně a zřetelně vidět štíhlé pramínky šedého vzduchu.

Obrátil jsem dalekohled tím směrem. Nedokázal jsem zahlédnout nic jiného než sloupy dýmu, ale byl jsem přesvědčen, že se jedná o nějakou kadidelnici, v níž se pálilo kadidlo a která se nepohybovala. Později mě věrohodné osoby ujistily, že se tento jev v posledních pěti měsících opakoval každého třináctého a že v těch dnech, stejně jako dnes, na místě nebylo nic páleno ani tam nehořel žádný oheň. 386 I nadále jsem pozoroval místo zjevení s klidným a nezaujatým očekáváním a také s jistou zvědavostí, která ovšem začala polevovat, protože dlouhý čas plynul pomalu, aniž cokoli přitáhlo mou pozornost. Náhle jsem zaslechl křik tisíců hlasů a viděl jsem, že se dav u mých nohou, soustředěný ve vlnách kolem vztyčených dřev a kolem nízkých zídek mezi poli, obrací zády k místu, kam až do té chvíle směřoval svou pozornost, a dívá se na slunce na opačné straně. Byly skoro dvě hodiny odpoledne. Před několika okamžiky bylo slunce zataženo hustou vrstvou mraků. Nyní se k němu upřely pohledy všech, jako by očekávaly nějakou pohromu. I já jsem začal upřeně pozorovat slunce a viděl jsem, že se podobá disku se zřetelnými obrysy, zářícímu, ale nenamáhajícímu oči. Přirovnání, které jsem slyšel právě tam ve Fatimě, ke kotouči z matného stříbra, nepovažuji za přesné. Ne, vypadalo, že je utvořeno ze záře tak čiré a duhově měňavé, že připomínalo orientální perlu. V ničem se nepodobalo měsíci za jasné noci, protože se chovalo a vypadalo jako živá hvězda.

Nebylo tak zaoblené, ani nemělo takové stíny a barevné tóny jako měsíc. Jevilo se jako plochá a lesklá deska, jakoby vyřezaná z perleti. Není to banální příměr tuctové poezie. Mé oči to tak viděly. Nemohlo být ani ponořené do mlhy, po níž tam nebylo stopy, protože nebylo matné ani zakryté a mělo zcela jasné okraje. Ve Fatimě si slunce zachovalo svou záři i teplo a se svými ostrými obrysy stálo na nebi jako velký herní stůl.

Nebeská klenba byla žíhaná lehkými oblačnými řasami s občasnými pruhy modré barvy, ale slunce se zastavilo na kusu zcela čistého bezoblačného nebe.

Oblaka, která pomalu plynula od východu na západ, neclonila jeho svit (který neoslňoval) a vypadala, jako by plynula za sluncem, ale občas některé tenké cáry oblaku, které přecházely před ním, získaly průzračný modrý a červený nádech.

To nejpodivuhodnější ale je, že se sluneční kotouč, zářící světlem a teplem, dal pozorovat po dlouhý čas, aniž by z něho bolely oči nebo se zničila sítnice.

Během této doby sluneční kotouč nezůstal nehybný: závratně rotoval, ale nebylo to jako mihotání nějaké hvězdy v celé její kráse, protože slunce se šílenými otáčkami točilo kolem své osy.

Během tohoto slunečního jevu, který jsem právě popsal, se změnila barva vzduchu. Když jsem se díval ke slunci, všiml jsem si, že všechno ztmavlo. Nejdříve jsem se podíval na předměty, které byly nejblíže, a pak jsem se zadíval na pole až u obzoru. Viděl jsem, že všechno získalo ametystovou barvu. Předměty kolem mne i nebe a vzduch měly stejnou barvu. Pak se každá věc, blízká i vzdálená, zase proměnila a nabyla barvy starobylého žlutého damašku. Vypadalo to, že lidé trpí žloutenkou, a pamatuji si, že jsem cítil jakési pobavení, když jsem viděl, že vypadají tak ošklivě a nehezky. Má vlastní ruka byla téže barvy (...).

Tento pestrobarevný a zářící kotouč se pohybuje závratnou rychlostí. Není to mihotání živoucího světla hvězdy. Slunce se velice rychle točí dokola. Začíná vysílat v krátkých intervalech paprsky modrého, červeného, fialového, žlutého a zeleného světla. Zbarvuje se do krvavě červena, a jak stálo na nebi, vypadalo, jako by jím pohazovala neviditelná a všemocná ruka, poskakovalo po nebi a padalo řadou skoků k zemi, zatímco se rychle zvyšovala teplota... Najednou se rozlehl výkřik všech těch lidí, křik úzkosti. Slunce, stále rychle rotující, se na nebi zastavilo, a pak se náhle vrhá k zemi a hrozí, že nás tíhou své nesmírné ohnivé hmoty rozdrtí. Jsou to vteřiny hrůzostrašného pocitu... Všechny tyto jevy, které jsem uvedl a popsal, jsem pozoroval chladně, jasně, bez jakéhokoli pohnutí. Je na jiných, aby je vyložili a vysvětlili. Musím prohlásit, že jsem nikdy, ani před, ani po 13. říjnu [1917], nebyl přítomen podobným slunečním nebo atmosférickým jevům." 387


Další popis

Dr. Goncalo de Almeida Garrett, profesor na univerzitě v Coimbře, otec autora předešlého svědectví, nabídl sérii faktů v dopise datovaném 3. listopadu 1917. S odvoláním na mimořádné události 13. října vytvořil jejich podrobné shrnutí:


„1. Jevy trvaly zhruba od osmi do deseti minut.

2. Slunce ztratilo svůj oslepující jas, podobalo se měsíci a dalo se snadno pozorovat.

3. Během tohoto časového úseku slunce na svém okraji třikrát rotovalo a přitom vysílalo svazky paprsků, jak to bývá na dobře známých kotoučích ohňostrojů.

4. Tento kruhový pohyb okraje slunce, třikrát započatý a třikrát přerušený, byl rychlý a trval více méně osm nebo deset minut.

5. Následně slunce nabylo nejprve fialové a potom pomerančové barvy a zářilo těmito barvami na zem, až konečné znovu nabylo své plné záře a nedalo se už pozorovat pouhým okem.

6. Tyto skutečnosti se udály chvíli po poledni, a (což je nejdůležitější) když slunce stálo blízko nadhlavníku.


To nejzajímavější, čeho bychom si měli všimnout, je ona polední hodina, blízko zenitu, kdy mívají meteorologické jevy menší intenzitu než slunce. Na konci odpoledne, když je slunce blízko obzoru, sluneční paprsky pronikají silnými výpary. Tak vznikají mnohé světelné jevy s různými barvami a oscilací atmosféry, pozorovatelné zvláště v létě při západu slunce. Ale jevy, které se odehrály ve Fatimě, se nedají pozorovat v poledne, pouze ráno nebo odpoledne, což potvrzuje jejich velkou hodnotu a důležitost."


Poté, co vyslovil úmysl dotázat se některé meteorologické observatoře v kraji a možná i astronomické observatoře v Coimbře, formuluje zajímavou otázku:


„Říkají, že na místě všech zjevení a v okamžiku, v němž se odehrávají, vždy stoupá od země k nebi oblak. Kromě toho se říká, že toho dne, kdy děti byly ve vězení, byl onen oblak ještě intenzivnější. Tento jev se opakoval šestkrát. Je to pravda? Mluví o tom všechna svědectví? Při posledním zjevení celá moje rodina viděla oblak, a protože jsme stáli v jistém odstupu, mysleli jsme, že na tom místě hoří oheň a kadidlo.

Jeden můj příbuzný a další osoby, které se nacházely poblíž dětí, mě ujistily, že tam nebyl zapálen žádný oheň. Tento jev, opakující se šestkrát v určitou dobu, je pro mě jedním z nejdůležitějších i proto, že se odehrál v přítomnosti tak velkého množství lidu." 388


Zázrak pozorovaný na velkou vzdálenost od Fatimy


Poutníci na Cova da Iria nebyli jedinými diváky, které nadchl sluneční zázrak. Básník Afonso Lopes Vieira - který později napíše text hymnu A treze de Maio - byl svědkem stejného jevu v Sao Pedro de Muel. Ale máme i svědectví osob ze severu -z Alto Minho -, které sledovaly stejnou událost.

Pius XII. ho pozoroval ve vatikánských zahradách během své každodenní procházky dva dny předtím, než 1. listopadu 1950 vyhlásil dogma o Nanebevzetí Panny Marie.389
* * * * *


Poznámky

380 Bývalý seminarista v semináři v Santarém. Byl „zednář a volnomyšlenkář, přesvědčený jakobín", který v týdeníku A Lanterna publikoval buřičské články proti kněžím a víře, psané jazykem stejně rouhačským jako provokativním. Srov. C. Brochado, Fátima á luz da História, str. 251. Zpět

381 Tento fakt je o to významnější, jestliže si uvědomíme, že žurnalista už nechal v redakci deníku článek, který měl vyjít 13. října a v němž se zjevením vysmíval.Zpět

382 Jedná se o Vila Nova de Ourém, známé mezi lidmi také pod názvem Aldeia. Zpět

383 Paul Déroulede (1846-1914), francouzský politik, básník a dramatik. (Pozn. red.) Zpět

384 A. M. Martins, Novos Docnmentos de Fátima, str. 52-56. Převzato z O Século z 15. října 1917 Zpět

385 Římská obranná formace želva (testudo) se používala při obléhání opevněných míst. Lučištníci a prakovníci se snažili ze zdí zahnat obránce, zatímco ostatní vojáci zasypávali městský příkop proutím, kamením a hlínou a v četách chráněných po stranách i nahoře velkými obdélníkovitými štíty (želvami) se přibližovali ke zdem a branám, aby je podkopali nebo ztekli, viz www.airborn.web.cz. (Pozn. red.) Zpět

386 Stejný sloup dýmu viděl Branca de Sousa Lobo de Mora Vilhena Barbosa a popisuje ho v dopise ze dne 30. prosince 1917; srov. A. M. Martins, Novos Docu-mentos de Fátima, str. 72-73. Tentýž profesor Almeida Garret znovu referuje o tomto jevu v jednom dopisu odeslaném z Figueiry da Foz s datem 24. srpna 1918, srov. A. M. Martins, Novos Documentos de Fátima, str. 75-76. Zpět

387 A. M. Martins, Novos Documentos de Fátima, str. 60-61. Zpět

388 A. M. Martins, Novos Documentos de Fátima, str. 58-59. Zpět

389 O události vyprávěl ve Fatimě kardinál legát Federico Tedeschini 13. října 1951 během zakončení Svatého roku. Roku 1950 viděl Pius XII. ve vatikánských zahradách sluneční zázrak. Tento mimořádný jev popsal sám Svatý otec: „Bylo 30. října 1950," vyprávěl mi, „dva dny před dnem, který s netrpělivostí očekával celý katolický svět, jímž bylo slavnostní vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie. Kolem čtvrté hodiny odpolední jsem konal svou obvyklou procházku ve vatikánských zahradách, při níž jsem, jak bylo mým zvykem, četl a studoval několik úředních listin. Od sochy Panny Marie Lurdské jsem stoupal k vrcholu pahorku a šel jsem cestou napravo, která vede podél hradební zdi. V jistém místě, když jsem zvedl oči od listin, které jsem měl v ruce, mě upoutal jev, který vypadal jako bledě žlutá neprůhledná koule, zcela obklopená zářivým prstencem, který přesto nebránil upřeně hledět na slunce, aniž by to působilo sebemenší námahu. Před ní se nacházel lehoučký obláček jako clona. Matná koule se lehce pohybovala ke svému okraji, rotovala a současně se hýbala zleva doprava a naopak. Ale uprostřed koule probíhaly velice jasné, silné a nepřetržité pohyby. Stejný jev se opakoval den poté, 31. října, i 1. listopadu, v den vyhlášení dogmatu. Pak ještě 8. listopadu - v oktávu této slavnosti, potom už ne. Mnohokrát jsem se snažil v tutéž dobu a za podobných atmosférických podmínek pozorovat slunce, abych viděl, zda se bude tento jev opakovat, ale bezvýsledně. Už jsem se nemohl upřeně dívat do slunce ani na chvilku, protože můj zrak byl okamžitě oslepen. Toto je, stručně vyjádřeno, čistá pravda."Américo S. Inverno přidává zajímavou poznámku: „Je třeba dodat, že právě v té době, kdy Pius XII. pozoroval tyto jevy, se nacházela putující socha Panny Marie Fatimské v Římě. Socha stála poblíž Vatikánu v jednom klášteře sester a zůstala v Římě od 28. října do 2. listopadu 1950" (Stella, 523). Zpět
Manuel Fernando Silva
13.9.2020
* * * * *
Ukázka je z knihy " Pasáčci z Fatimy". Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2012.
Obrázky nejsou součástí knihy, ale byly přidány redaktorem stránek Svet3x.
O b s a h     k n i h y
 
PŘEDMLUVA 5
ÚVOD 7
Fatima, duchovní odkaz světu 7
 
Část první
RODINY PASÁČKŮ
 
13
 
I. RODIČE FRANTIŠKA A HYACINTY 17
Šťastné manželství 17
Dobří a velkomyslní vychovatelé 18
Matka: Olímpia de Jesus 19
Otec: Manuel Pedro Marto 20
 
II. LUCIINI RODIČE 24
Šťastní manželé 25
Otec: Antonio dos Santos 32
Matka: Maria Rosa Ferreirová 49
 
Část druhá
POŽEHNANÉ PLODY: LUCIE, HYACINTA A FRANTIŠEK
 
65
 
I. LUCIE DE JESUS 68
Narození a křest 68
Několik fyziognomických rysů 70
Vzpomínky z dětství 71
V rodině, ve škole lásky 72
S omezeními a chybami, které jsou vlastní všem 73
Dětství vyznačující se zbožným životem 75
Katechismus „přizpůsobený" dětské mentalitě 76
Radost v rodině 77
První svaté přijímání 77
Růže s trním 83
Začíná pastýřský život 85
Oblíbené hry 85
Lucie, duše vesnických slavností 86
Životní optimismus 86
Duchovní pomoc v důležitém okamžiku 87
Otcova smrt 88
Lucie se učí číst 88
 
II. FRANTIŠEK A HYACINTA 90
František Marto 90
Hyacinta Martová 104
 
Část třetí
VE ŠKOLE ANDĚLA MÍRU
 
115
 
I. SOUVISLOSTI 116
Každý národ má svého anděla 116
 
II. ZJEVENÍ ANDĚLA VE FATIMĚ 119
Dvě nejasná zjevení anděla roku 1915 119
První zjevení anděla míru třem pasáčkům roku 1916 121
Druhé zjevení anděla Portugalska 124
Třetí zjevení anděla Portugalska 125
 
Část čtvrtá
VELKÉ SETKÁNÍ S NEBESKOU MATKOU
 
133
 
13. KVĚTEN, NEZAPOMENUTELNÝ DEN
„Ó, jaká překrásná paní!" 135
Úcta k Panně Marii v Portugalsku 135
Se stádem na cestě ke Cova da Iria 137
Místo zjevení 138
Dohoda o zachování tajemství 142
Prozřetelnostní prozrazení 143
Pasáčkům začíná očistec 144
První věřící a poutníci 145
Zjevení zanechalo v každém z nich nadpřirozenou stopu 147
 
II. ZJEVENI' 13. ČERVNA
„Mé Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě dovede k Bohu." 149
V rodinách pasáčků 150
Na cestě na Cova da Iria 152
Návštěva z nebes 153
První výslech pasáčků 156
 
III. ZJEVENÍ 13. ČERVENCE
„Tohle neříkejte nikomu!" 158
Očistec pochybností 158
Útok temnot 159
Do Luciina srdce se vrací zářící slunce 163
Znovu na Cova da Iria 164
Návštěva Panny Marie 165
Fatimské tajemství 167
Dopis 169
Působení na tři děti 172
Vysvětlující dopis sestry Lucie 176
Pokus o výklad třetí části fatimského tajemství 177
 
IV. SRPEN, MĚSÍC ZKOUŠEK
„Poslední měsíc učiním zázrak." 182
Pronásledování ze strany státní správy 182
Mučivé pochybnosti - vrátí se Panna Maria? 197
Konečně doma 198
Další hejtmanovy útoky 199
13. srpen na Cova da Iria 200
Fatimský farář se obhajuje z nařčení ze spoluviny 202
Zjevení Panny Marie ve Valinhos 203
 
V. ZJEVENÍ 13. ZÁŘÍ
„Modlete se dále každý den růženec, abyste vyprosili konec války." 207
Jako na cestách Svaté země v časech Ježíšových 208
Nebeská návštěva 209
Zkoušky pocházející od rodin pasáčků 212
 
VI. ZJEVENÍ 13. ŘÍJNA
„V říjnu vám řeknu, kdo jsem a co chci." 214
Vlna ohlasů 214
Příliš dlouhý den 215
„Já jsem Panna Maria Růžencová" 216
Růžencová tajemství ve světle vycházejícím z dlaní 217
Sluneční zázrak 218
Vyčerpávající odpoledne 230
 
Část pátá
SVĚDKOVÉ POSELSTVÍ
 
233
 
OBDOBÍ ZKOUŠEK 234
Těžké časy pro Lucii 235
Hyacintino chování ve zkouškách 237
Neomalené a únavné rozhovory 238
„Svatý" otec Cruz 240
Modlitba tří dětí 241
Nemohou už pást stáda 242
Tři vizionáři se zapisují do školy 243
Lidé hledají děti všude 243
Tazatelé z řad kněží 245
Hledání dobrovolných umrtvování 246
Vidění ďábla 251
František, důvěrník svatostánku 252
Láska k pravdě 253
Dar proroctví u obou sourozenců 254
Vyplnění Mariiných proroctví 255
Františkova nemoc a smrt 256
Nemoc a smrt Hyacinty 266
Milosti připisované Hyacintě 277
Z Aljustrelu do nemocnice v Ourém 280
Návrat z nemocnice domů 280
Odjezd do nemocnice „Donna Estefánia" 281
Smrt bez agónie 284
Pohřeb 285
 
Část šestá
LUCIIN ŽIVOT
 
291
„Ty zůstaneš ještě nějakou dobu zde."
 
PRVNÍ SOBOTY A ZASVĚCENÍ RUSKA 293
Důvody utrpení 294
Lucie odchází z Fatimy 296
Hledání poklidného koutku 298
V Braze kvůli rozlišení povolání 301
V Galícii: Lucie, řeholnice svaté Doroty 302
Pobožnost prvních sobot 304
Požadavek zasvěcení Ruska 311
Války 315
Portugalsko uchráněno od války 315
Návrat do Portugalska a vstup na Karmel 316
Lucie spisovatelkou 317
Setkání se světcem 318
 
Část sedmá
OSLAVENÍ ZE STRANY CÍRKVE
 
321
 
BEATIFIKACE A KANONIZACE FRANTIŠKA A HYACINTY 322
Konečně se vyjadřuje nejvyšší církevní autorita 324
Svědectví zázračně uzdravené ženy 326
Blahořečení 327
 
ZÁVĚR 332
Naděje blahoslaveného Pia IX 332
Naše naděje vložená ve Fatimu 333
* * * * *

MANUEL FERNANDO SILVA
Pasáčci z Fatimy


Český překlad vychází z portugalského originálu Pastorinhos de Fátima, vydaného nakladatelstvím Instituto Missionário Filhas de Sao Paulo v Lisabonu v roce 2003
Přeložila Alena Režná
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydři v roce 2012 jako svou 1629. publikaci
V edici Osudy svazek 41
Odpovědná redaktorka Lucie Mašátová
Obálka Gustav Fifka
Grafická úprava a sazba Anna Kubů
Výroba ERMAT Praha, s. r. o.
Tisk FINIDR, s. r. o., Český Těšín


ISBN 978-80-7195-518-4 (brož.)

K o n e c
Svět 3x

Kontakt:
Počátek
KonecKniha, ze které je tato ukázka, patří jednoznačně mezi náboženskou literaturu. Kapitola nazvaná "Sluneční zázrak" však věcně popisuje průběh událostí, které tehdy - 13.10.1917 - sledovalo několik desítek tisíc lidí, dodnes je nikdo pomocí přírodních zákonů věrohodně nevysvětlil a navíc - a to je nejpozoruhodnější - byly předpovězeny předem.

A to je důvod proč je tato ukázka v části "Svět očima světa".